Websites; Logbestanden & Cookies

Logbestanden
Via onze websites (hartvoorheerenveen.nl, vrijwilligersservicepuntheerenveen.nl
of caleidoscoopheerenveen.nl) worden bezoekersgegevens opgeslagen. Dit zijn
de zogeheten logbestanden, die wij gebruiken om onze bezoekers en het gebruik
van de websites in kaart te brengen. Hierdoor kunnen wij onze websites en
dienstverlening verder verbeteren. Bij logbestanden gaat het onder meer om
gegevens als doorverwijzende en binnenkomende internetsites, IP-adressen en
datum en tijd van het bezoek. De gegevens worden altijd anoniem gebruikt.
Cookies
Onze websites maken gebruik van zogeheten cookies om je een optimale
dienstverlening aan te bieden Een ‘cookie’ is een klein bestandje met informatie
dat opgeslagen wordt op je computer en cookie kan opgehaald worden tijdens
een volgend bezoek aan de site.
Een cookie kan niet gelezen worden door een andere website. Je hebt ook de
mogelijkheid om jouw browser zodanig te in te stellen dat hij het laat weten
wanneer cookies worden aangemaakt of deze instellingen verhinderen het
aanmaken.
Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. Caleidoscoop is
niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin
verantwoordelijk voor het privacy-beleid en het gebruik van cookies op deze
websites. Dit geldt ook bij gebruik van social media als Facebook, Twitter en
WhatsApp.
Online Privacyverklaring Stichting Caleidoscoop, versie mei 2018 pagina 6 van 8

Beveiliging

Stichting Caleidoscoop maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor
de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat
onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.
Wij beschermen de gegevens met alle mogelijke middelen maar vanwege het
publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van
informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Inzage & uitschrijven

Je mag Caleidoscoop vragen om inzage in de gegevens die van jou zijn
opgeslagen. Ook mag je ons verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen
of te verwijderen. Procedures voor het inzien van je eigen persoonsgegevens zijn
op verzoek beschikbaar. Indien je geen actieve relatie met Stichting
Caleidoscoop meer wilt onderhouden, dan verwijderen wij deze gegevens op
jouw verzoek natuurlijk direct uit onze systemen. Alle gegeven toestemmingen
kunnen zonder opgave van redenen altijd worden ingetrokken.

Bewaartermijnen

Stichting Caleidoscoop zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt
noodzakelijk is (en nooit langer dan de wettelijke termijn) om de doelen te
realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld tenzij de toepasselijke
wetten kortere of langere bewaarperioden voorschrijven.

Gegevensuitwisseling met derden

Onze medewerkers hebben de verplichting vertrouwelijk met jouw
persoonsgegevens om te gaan. Indien noodzakelijk kunnen vastgelegde
gegevens, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere
organisaties of zorgverleners. Voor het uitwisselen van jouw persoonsgegevens
vragen we in dat geval jouw uitdrukkelijke toestemming. Op deze regel bestaan
echter enkele uitzonderingen. Bijvoorbeeld wanneer gevreesd moet worden voor
een ernstig gevaar voor jouw gezondheid of die van een derde.
Online Privacyverklaring Stichting Caleidoscoop, versie mei 2018 pagina 7 van 8

Bewustwording

Caleidoscoop werkt voortdurend aan het vergroten van de bewustwording van de
medewerkers, vrijwilligers en studenten over het veilig werken met
persoonsgegevens.

Rechten

Als persoon van wie Caleidoscoop gegevens verwerkt zoals beschreven in deze
privacyverklaring, heb je enkele rechten die hieronder worden samengevat. Houd
er rekening mee dat aan de uitoefening van deze rechten bepaalde vereisten en
voorwaarden zijn verbonden overeenkomstig de toepasselijke wet.

Recht op inzage
Wil je inzage in de gegevens die Caleidoscoop van jou verwerkt, dan zal
Caleidoscoop jou op een duidelijke en begrijpelijke manier laten weten of wij
jouw persoonsgegevens verwerken en zo ja:
• om welke gegevens het gaat
• wat het doel is van het gebruik
• aan wie de organisatie de gegevens eventueel heeft verstrekt
• wat de herkomst is van de gegevens, als deze bekend is
• de reikwijdte van het inzagerecht
Voordat Caleidoscoop inzage in de gegevens toestaat, zal de identiteit van de
aanvrager gecontroleerd worden. Gegevens van derden worden niet verstrekt.
Voor het verstrekken van een kopie van de gegevens zal Caleidoscoop
vooralsnog geen bedrag in rekening brengen.

Recht op Dataportabiliteit
Je hebt het recht om jouw eigen persoonsgegevens te ontvangen die
Caleidoscoop van jou heeft. Je kunt Caleidoscoop verzoeken om jouw
persoonsgegevens over te dragen aan derden, bijvoorbeeld een andere
dienstverlener van dezelfde soort dienst. De overdracht van gegevens gebeurt in
een veilig, eenvoudig verwerkbaar format.
Caleidoscoop is niet verantwoordelijk voor de verwerking door de betrokkene of
door een andere onderneming die persoonsgegevens ontvangt. Ze handelen
namens de betrokkene, ook wanneer de persoonsgegevens rechtstreeks naar
een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgestuurd.
Online Privacyverklaring Stichting Caleidoscoop, versie mei 2018 pagina 8 van 8

Recht op vergetelheid
Je kunt Caleidoscoop verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen als er
geen wettelijke redenen meer zijn om deze gegevens te blijven bewaren.
Caleidoscoop zal toelichten welke gegevens direct of op welke termijn en op
welke manier verwijderd zullen worden.

Recht op bezwaar & beperking
Caleidoscoop respecteert het recht op bezwaar en/of beperking van het
verwerken van persoonsgegevens als hiertoe een verzoek wordt ontvangen. Wij
zullen de status in onze systemen hierop aanpassen.

Recht op rectificatie:
Als Caleidoscoop een verzoek tot rectificatie van betreffende onjuiste
persoonsgegevens ontvangt wordt dit op de juiste wijze verwerkt in onze
systemen.
Heb je vragen over deze privacyverklaring? Of heb je een klacht over de manier
waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Dan kun je je klacht aan ons
kenbaar maken via het klachtenformulier op onze website:
www.caleidoscoopheerenveen.nl. Je hebt daarnaast altijd het recht om een
klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op
deze site en diensten van Caleidoscoop. Eventuele aanpassingen en/of
veranderingen van onze dienstverlening of onze websites, kunnen leiden tot
wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig
deze privacyverklaring te raadplegen. Als je vragen hebt over dit privacy-beleid,
kunt je contact met ons opnemen.

Een vraag?

Het Vrijwilligers Servicepunt is van maandag tot en met donderdag geopend van 9.00 - 16.00 uur. Je bent altijd welkom om langs te komen!

Neem contact op <
Boat